HIV

הימצאות HIV ותוצאים קליניים בקרב טרנסג'נדרים ומיעוטים מגדריים באנגליה

חוקרים סבורים כי ההימצאות של HIV בקרס טרנסג'נדרים ובני מיעוטים מגדריים אחרים באנגליה הינה נמוכה יחסית

31.12.2020, 14:16

מטרת החוקרים הייתה לספק הערכה ראשונית של ההימצאות של HIV בקרב טרנסג'נדרים ובני מיעוטים מגדריים החיים באנגליה. החוקרים ביקשו להשוות את התוצאים הקליניים של אנשים החיים עם HIV, בהתאם לזהות המגדרית שלהם.

החוקרים ביצעו אנליזה של עוקבה לאומית מקיפה העוסקת בנשאי HIV ושל סקר לאומי מייצג מדיווח עצמי, העוסקת באנשים הפונים לטיפול בשל נשאות HIV באנגליה. החוקרים תיעדו את הזהות המגדרית על ידי שאלה בת שני שלבים שעוצבה יחד עם חברי הקהילה והחברה האזרחית. לאחר מכן, אימתו את התשובות על ידי מעקב של המרפאה או על סמך דיווח עצמי. החוקרים אספו את הנתונים לגבי אומדנים הקשורים לאוכלוסייה ממשרדי ממשלה.

החוקרים מצאו כי בשנת 2017, ההימצאות המשוערת של HIV בקרב טרנסג'נדרים ובני מיעוטים מגדריים, הייתה 0.46-4.78 ל-1,000, בהשוואה ל-1.7 (רווח בר-סמך 95%: 1.6-1.7) באוכלוסייה הכללית. כמו כן, נמצא כי מתוך 94,885 אנשים המאובחנים עם HIV באנגליה, 178 (0.19%) מזוהים כטרנסג'נדרים או מגוון מגדרי אחר. זאת ועוד, בהשוואה לאנשים המזדהים עם המין הביולוגי שלהם, אנשים טרנסג'נדרים ובני מגדרים אחרים גרו בסבירות גבוהה יותר בלונדון (57% לעומת 43%), היו צעירים יותר (גיל חציוני 42 לעומת 46), ממוצא לבן (61% לעומת 52%), נמצאו תחת טיפול פסיכיאטרי (11% לעומת 4%), דיווחו על בעיות בטיפול עצמי (37% לעומת 13%), וחוו סירוב או דחיה בקבלת טיפול רפואי (23% לעומת 11%). לבסוף, דיווחו החוקרים כי נטילת תרופות אנטי-רטרו-ויראליות והדיכוי הנגיפי היו טובים בשתי הקבוצות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ההימצאות של HIV בקרב טרנסג'נדרים ובני מגדרים אחרים החיים באנגליה, הינה נמוכה יחסית, על סמך הערכות בינלאומיות. יתר על כן, לא נצפה יחס לא שוויוני בכל הנוגע לטיפול ב-HIV. אף על פי כן, החוקרים סבורים כי טרנסג'נדרים ובני מיעוטים מגדריים אחרים הסובלים מ-HIV, מדווחים על בריאות נפשית ירודה ועל רמות גבוהות יותר של אפליה, בהשוואה לאנשים המזדהים עם המין הביולוגי שלהם.

מקור: 

Kirwan, PD. et al. HIV Medicine 2020. https://doi.org/10.1111/hiv.12987

נושאים קשורים:  HIV,  טרנסג'נדרים,  מיעוטים,  מחקרים
תגובות